A continuació, descrivim el tractament de les vostres dades personals i els drets que us assisteixen d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades –Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i normativa que el desenvolupa, d’ara endavant, “normativa de protecció de dades” o “RGPD”.

1. Responsable del tractament i dades de contacte

L’entitat responsable del tractament de les vostres dades és COCEMFE- CASTELLÓ , amb domicili social al c/ Bisbe Salinas,14 – 12003 Castelló Espanya. En cas que ho desitgeu, podeu contactar amb nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça info@cocemfecs.org .

2. Amb quina finalitat(ns) tractarem les vostres dades i sobre quina base jurídica?

Les seves dades personals es tracten, de conformitat amb el que disposa el RGPD, sobre la base legal i amb les finalitats que a continuació assenyalem:

a) Consentiment de l’interessat

El tractament de les vostres dades personals es realitzarà, sempre que ens hagi donat el vostre consentiment, amb la finalitat de donar resposta, en primera instància, a les consultes, sol·licituds, comentaris, dubtes, queixes o qualsevol altra inquietud que ens hagi fet arribar a mitjançant el formulari de contacte.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment. Això és igualment aplicable en cas que el seu consentiment fos atorgat abans de l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades de la UE, és a dir, abans del 25 de maig de 2018. Cal destacar que l’oposició a un tractament determinat i la revocació del consentiment no tenen caràcter retroactiu.

3. Decisions individuals automatitzades i creació de perfils

No utilitzem processos de presa de decisions completament automatitzats d’acord amb allò descrit a l’article 22 del RGPD. En cas que puntualment emprem aquest procediment, vostè serà informat i tindrà dret a obtenir la intervenció humana en la presa de decisió.

4. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Per dur a terme totes les finalitats anteriorment descrites, COCEMFE- CASTELLÓ compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les dades personals com a conseqüència de l’execució dels serveis contractats. En qualsevol cas, COCEMFE- CASTELLÓ segueix uns criteris estrictes de selecció dels tercers esmentats per tal de donar compliment a les seves obligacions en protecció de dades i signa amb ells el corresponent conveni de protecció de dades, on aquests tercers s’obliguen a complir les seves obligacions en protecció de dades, i en concret, a complir les mesures jurídiques, tècniques i organitzatives, al tractament de les dades personals per a les finalitats pactades, i la prohibició de tractar aquestes dades personals per a altres finalitats o cessió a tercers.

Addicionalment, COCEMFE- CASTELLÓ pot revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació de l’usuari quan li siguin requerides per autoritats públiques en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes legítimament i d’acord amb les disposicions que siguin aplicables en aquells casos en què sigui necessari.

5. Quant de temps conservarem les vostres dades?

COCEMFE- CASTELLÓ complirà el que disposa la normativa vigent quant al deure de supressió de la informació personal una vegada assolida la finalitat perseguida, o bé quan revoqui el seu consentiment per al seu tractament, quedant a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, i només durant els terminis de descripció d’aquestes responsabilitats. Un cop transcorrin aquests terminis, s’eliminarà definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

6. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que COCEMFE- CASTELLÓ tracta són les dades personals demanades a través dels formularis habilitats a la pàgina web.

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

D’acord amb els disposats al Reglament General de Protecció de Dades, així com a la normativa nacional en matèria de protecció de dades, vostè té dret a exercitar, si així ho desitja, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les vostres dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Addicionalment, en cas que el tractament de dades personals descrit es base en el consentiment prestat per la seva banda, vostè pot revocar en qualsevol moment aquest consentiment. En aquest sentit, cal destacar que la revocació del consentiment prestat no afectarà la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del consentiment esmentat.

Vostè pot exercitar els drets anteriorment descrits a través dels canals següents, aportant la documentació necessària que ens permeti verificar la seva identitat (còpia del DNI, passaport, NIE, etc.):

• Per escrit, mitjançant sol·licitud adreçada a CCtra. Alcora Castelló km. 21,300 – 12110 L´Alcora (Castelló) Espanya.

• Mitjançant correu electrònic a la següent adreça info@cocemfecs.org

8. Davant qui pot exercitar les reclamacions?

En cas que entengueu que s’han vist vulnerats els vostres drets en matèria de protecció de dades o tingueu qualsevol reclamació relativa a la vostra informació personal, podreu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades, les dades de contacte del qual podeu trobar a l’apartat 1.

En qualsevol cas, els interessats sempre podran acudir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de dades, https://www.agpd.es ., C/Jorge Juan número 6, 28001, Madrid.